Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτύπωση

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 25 Φεβρουάριου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. θα συγκληθεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω  θεμάτων:

1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας Έτους 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

Ιωάννης Κρεούζης