ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για κατεπείγουσα Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006∆ΚΚ)

Εκτύπωση

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ∆.Σ. ΤΟΥ ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για κατεπείγουσα Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006∆ΚΚ)
Στις 3 Ιουλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30µ.µ. συγκαλείται κατεπείγουσα
Συνεδρίαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου στα γραφεία του ∆.Λ.Τ. Αίγινας, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέµατος:


1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ∆.Λ.Τ. Αίγινας µετά τα τελευταία γεγονότα.


Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την λειτουργία της υπηρεσίας, µετά την
επιστροφή της µε απόσπαση υπαλλήλου κ. Κωνσταντίνας Πετράκη στην υπηρεσία της.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
Ιωάννης Κρεούζης