Πρόσκληση σε Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Αίγινας την Παρασκευή 14/6 ωρα 17.00 μ.μ.

Εκτύπωση
Πρόσκληση σε Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Αίγινας την Παρασκευή 14/6 ωρα 17.00 μ.μ.
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού

Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 14 Μαρτίου του

έτους 2014 και ώρα 17:00 µ.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και

λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων:

1. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2014 του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου

Αίγινας

2. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισµός – αποµάκρυνση

φερτών υλών από το λιµάνι της Βαγίας Αίγινας

3. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας και

ευπρεπισµού

4. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας εντύπων και υλικών

µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

5. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών

υλικών γραφείου

6. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας εκτυπώσεις, εκδόσεις,

βιβλιοδετήσεις

7. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για

µηχανήµατα καθαρισµού ακτών

8. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας παροχών σε είδος (γάλα)

9. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας λογισµικού τήρησης ιστορικού

του προγράµµατος k

10. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας καρτών στάθµευσης

11. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας λοιπών υλικών άµεσης

ανάλωσης

12. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της

υπηρεσίας φιλοξενία ιστοσελίδας Λιµενικού Ταµείου Αίγινας

13. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας

υλικών συντήρησης κτιρίου ∆.Λ.Τ. λιµενικών φυλακίων και αποθηκών

14. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας επισκευή δικτύων φωτισµού

λιµανιών και λιµενίσκων Αίγινας

15. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας τοποθέτηση – αφαίρεση

Χριστουγεννιάτικου διακόσµου

16. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας επισκευή και κατασκευή

κιβωτίων παροχών ρεύµατος

17. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας χρωµάτων ηλεκτροδίων

σιλικόνων και λοιπών υλικών συντήρησης λιµένων και λιµενικών

εγκαταστάσεων.

18. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας υδροµετρών – σωληνώσεων

και διαφόρων υδραυλικών εξαρτηµάτων και υλικών επισκευών επεκτάσεων

δικτύων ύδρευσης και πυροσβεστικών φωλεών.

19. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας µπετόν για την επισκευή

ζηµιών στα λιµάνια και λιµενίσκους Αίγινας

20. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας λαµπτήρων για την συντήρηση

των δικτύων φωτισµού

21. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας σωληνώσεων και

ηλεκτρολογικού καλωδίου για επεκτάσεις – επισκευές δικτύων φωτισµού

22. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας ανταλλακτικά

φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος, συσκευής FAX και Η/Υ

23. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρηση δικτύωσης

υπολογιστών και γενικότερου εξοπλισµού υπηρεσίας

24. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας

αποµακρύνσεις σκαφών – µεταφοράς πραγµάτων απορριµµάτων κλπ

25. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας ηλεκτρολογική συντήρηση

ασύρµατης επικοινωνίας στο λιµάνι της Αίγινας

26. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή κτιρίου

∆.Λ.Τ.

27. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της κατασκευής συντήρησης ηλεκτρικών

πινάκων στα λιµάνια και λιµενίσκους.

28. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρηση δικτύων ύδρευσης

λιµανιών Αίγινας και Αγκιστρίου

29. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας κάδων συλλογής

απορριµµάτων και καροτσιών µεταφοράς απορριµµάτων και µικρών καλαθιών

απόρριψης τσιγάρων

30. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµηθείας φωτιστικών στύλων για

λιµάνια και λιµενίσκους Αίγινας και χώρους δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.

31. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών παιδικών χαρών και

τάπητα ασφαλείας

32. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας καθιστικών στα λιµάνια

33. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της οριοθέτησης χώρων στάθµευσης στο

λιµάνι, διαγραµµίσεις χώρων στάθµευσης ΙΧ

34. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρηση ηλεκτρογεννητριών

στα λιµάνια Αίγινας και προστασία αυτών.

35. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου

ζώνης Λιµένα έναντι ξενοδοχείου Μπράουν

36. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας κατασκευή σιδηρόπλεκτων

οβελών στήριξης φανών σήµανσης

37. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας

λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

38. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας µετασχηµατιστών,

φωτοκυττάρων µετρητών, ρελαί, προβολέων, πινάκων

39. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση τεχνικών

προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρηση- επισκευή τεντών

στο στέγαστρο των ιππήλατων

40. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της προµήθειας

σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

41. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την εκτέλεση της

αξιοποίησης των παραδοσιακών σκαφών που βρίσκονται στις εισόδους των

λιµανιών

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

 

 

ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ