ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την ∆ευτέρα 3 Νοεμβρίου του έτους
2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου και τελικού λογαριασμού του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων και αποκατάσταση καταστρώματος της ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», ποσού 1.136,98€

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 4ου και τελικού λογαριασμού της μελέτης με τίτλο «∆ημιουργία νέας λιμενολεκάνης στη Βόρεια πλευρά του Λιμένα Σουβάλας με ταυτόχρονη κρηπίδωση του υπάρχοντος Κυματοθραύστη», ποσού 33.107,47€

3. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

4. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του

∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ