ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Εκτύπωση

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Αίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια
συνεδρίαση το Σάββατο 29 Νοεµβρίου του έτους 2014 και ώρα 11.00 π.µ. στην
έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεµάτων:   
1. Συγκρότηση σε σώµα ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.       
3. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για το έτος 2015.
4. Λήψη απόφασης αναφορικά µε τον ορισµό αρµόδιων προσώπων για
τις συναλλαγές του  ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας µε τις
τράπεζες.
5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για
επιτροπή αποτελούµενη από ένα σύµβουλο µετά του αναπληρωτή του
και δύο υπαλλήλους του ∆.Λ.Τ. Αίγινας ή του ∆ήµου Αίγινας µετά των
αναπληρωτών τους για την παραλαβή εντός του έτους 2014
εκτελεσθέντων έργων  - εργασιών (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.∆ 28/80)
6. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής ή µη, για την άσκηση
παρεµβάσεως για τη διατήρηση της ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΤ/∆ΑΠΚ/Α1/Φ26/15168/730/06-10-2011 αποφάσεως του Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού µε θέµα: «Έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) του έργου
Προστασία µε κυµατοθραύστη εκ φυσικών ογκόλιθων (Φ.Ο.) των
κρηπιδωµάτων του νέου λιµένα Αίγινας» κατά της αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Monumenta» καθώς και
κατά του σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος ενεργών πολιτών
Αίγινας.
7. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του ∆.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά την

Κλήση υπ’ αρ. ΚΛ∆720/21-10-2014 4ου Τµήµατος του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά αναφορικά µε την προσφυγή της Χελλένικ
Σηγουέϊς Αν. Ναυτ. Εταιρείας, κατά του αρ. 305 (2008) προστίµου του
Λιµενικού Ταµείου Αιγίνης κατά την 5/2/2015 δικάσιµο ή σε
οποιαδήποτε µετ’ αναβολήν οριζόµενη δικάσιµο.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρώτου λογαριασµού και
πιστοποίησης έργου µε τίτλο «Κατασκευή Ράµπας Αποβίβασης στον
Προβλήτα του λιµένα Σκάλας Αγκιστρίου», ποσού πληρωµής 4.273,20€
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρώτου λογαριασµού –
πιστοποίησης προς πληρωµή του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση
καταστρώµατος προβλήτα του λιµένα Σουβάλας Αίγινας», ποσού
πληρωµής 5.648,30€ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
10. Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαµόρφωση
τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προµήθειας Παροχής
ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)      
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ     
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ