Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών.

Εκτύπωση

Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4257 ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση:
* Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των Έργων: α)«Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων κι αποκατάστασης καταστρώματος και ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», β)«Κατασκευή ράμπας αποβίβασης στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», γ)«Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτα του λιμένα Σουβάλας Αίγινας», αποτελούμενης από δύο υπαλλήλους της Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής και έναν Διοικητικό Σύμβουλο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου.