ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
5. Την υπ’ αριθμ. 23/27.3.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7057/25.2.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Την υπ’ αριθμ. 26245/14247/16.4.2015 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας» με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. 16775/18.5.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αναπληρωτή Οικονομικών περί έγκρισης σύναψης εννιά (9) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έναντι αντιτίμου.
8. Το υπ’ αριθμ. 12987/2.6.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο).
9. Την υπ’ αριθμ. 54/13.6.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με θέμα τον καθορισμό ειδικοτήτων και διάρκειας πρόσληψης προσωπικού που θα προσληφθεί στο Δ.Λ.Τ. Αίγινας για το έτος 2015.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 766/Β΄/24.5.2004 και 2620/Β΄/23.12.2008).
11. Την υπ’ αριθμ. 8329/17.6.2015 βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, ήτοι :
1.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΥΕ                                 1 Εργάτης καθαριότητας λιμενικών χώρων                                 8 μήνες                    

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                           
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).


2.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΔΕ                                 2 Εισπράκτορες (λιμενικών τελών)                                                8 μήνες                                                                
Ειδικά τυπικά προσόντα
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                          Διάρκεια σύμβασης    
ΥΕ                                 1 Φύλακας σκαφών                                                                   8 μήνες                    

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ                                           
Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών έως 65 ετών.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 1.Χρόνος Ανεργίας – 2 ή 3.Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας -  4.ανήλικα τέκνα – 5 ή 6.γονέας η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας  - 7.βαθμός βασικού τίτλου σπουδών για την κατηγορία ΔΕ – 8.εμπειρία: (για την κατηγορία ΔΕ λαμβάνεται υπόψη ενασχόληση σε  καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ενώ για τις κατηγορίες ΥΕ λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας - Λεωφ. Δημοκρατίας 31, Τ.Κ.18010, Αίγινα, υπόψιν κας Πετράκη Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2297022272, γραμμή 1-2-3),εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν για την απόδειξη των προσόντων τους, των ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους τα απαιτούμενα σχετικά επικυρωμένα.
Η παρούσα  περίληψη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες η εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23.01.2015» και το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-02-2015»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αίγινας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).   


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατεβάστε το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο PDF κάνοντας click εδώ.