Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Εκτύπωση

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Παρασκευή 7 Αυγούστου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ.
στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης περί επανακαθορισμού τιμών ζωνών αντικειμενικών
αξιών χώρων ζωνών λιμένων έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 629/06-04-2015) του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυστικοπαραγωγών Αίγινας για
παραχώρηση χώρου στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας για λιανική πώληση
προϊόντων.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 242/12-2-2015) του κ.
Κούρτογλου Γεώργιου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου
εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 16/08-01-2015) του κ.
Ρεκλείτη Νεκτάριου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου
εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 355/18-03-2015) του κ.
Τσοπάνου Κυριάκου για παραχώρηση άδειας υπαίθριου εμπορίου στον
Λιμένα Αίγινας.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 247/12-2-2015) της
εταιρείας EURONET CARD SERVICES Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για
τοποθέτηση δύο Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), ένα
στον Λιμένα της Πέρδικας και ένα στον Λιμένα της Αίγινας.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1395/29-7-2015) του κ.
Πέππα Νικόλαου για παραχώρηση χώρου για άσκηση υπαίθριου
εμπορίου προϊόντων ιδίας παραγωγής, στον Λιμένα της Αίγινας.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1319/15-7-2015) του κ.
Γαϊτάνου Ιωάννη για παραχώρηση άδειας ολιγόωρης παραμονής
ποδηλατικού τρέιλερ.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 1256/2-7-2015) της
Κ.Ε.∆.Α. για παραχώρηση της Χ.Ζ.Λ. για την τοποθέτηση περιπτέρων
για το Φεστιβάλ Φυστικιού Αίγινας 2015 καθώς και τοποθέτησης
ηχητικών κόρνων.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2208/15-9-2015) του
Ναυτικού Ομίλου Βροχείων Αίγινας για παραχώρηση του οικίσκου στον
Αγ. Βασίλειο για την στέγαση των γραφείων του καθώς και μείωσης
ενοικίου.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της θεωρημένης από την Τ.Τ.Υ.Ν.∆.
Περιφέρειας Αττικής μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Προστασία Θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη θαλάσσια περιοχή
δικαοδοσίας ∆.Λ.Τ. Αίγινας», προϋπολογισμού 8.118,00€.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της θεωρημένης από την Τ.Τ.Υ.Ν.∆.
Περιφέρειας Αττικής μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού εφαρμογών ∆.Λ.Τ. Αίγινας»,
προϋπολογισμού 6.273,00€.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της θεωρημένης από την Τ.Τ.Υ.Ν.∆.
Περιφέρειας Αττικής μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:
«Εκπόνηση Αναθεώρησης σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του
∆.Λ.Τ. Αίγινας και καταλοίπων φορτίου», προϋπολογισμού 3.997,50€.
14. Λήψη απόφασης περί παραλαβής της οριστικής μελέτης για το έργο
«Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μώλου στην Σκάλα νήσου
Αγκιστρίου», ποσού αμοιβής 1.950,00€ πλέον Φ.Π.Α.
15. Λήψη απόφασης περί παραλαβής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών
δημοπράτησης για το έργο <Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης
μόλου στη Σκάλα Αγκιστρίου μετά της παρακείμενης παράκτιας
ζώνης>», ποσού αμοιβής 5.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.
16. Λήψη απόφασης επί 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης προς
πληρωμή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – Βυθομετρική
αποτύπωση λιμανιού Σκάλας Αγκιστρίου για το έργο <Κατασκευή
επέκτασης και διαμόρφωσης μόλου στη Σκάλα Αγκιστρίου>», ποσού
2.460,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
17. Λήψη απόφασης επί 1ου λογαριασμού και πιστοποίηση προς πληρωμή
της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο
<Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μόλου στη Σκάλα Αγκιστρίου
μετά της παρακείμενης παράκτιας ζώνης>» ποσού πληρωμής 5.854,80€
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
18. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
Οργανωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού
έτους 2015
19. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015
του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
20. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2015
21. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2015
22. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του ∆ημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αίγινας.
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού
έτους 2013 ∆.Λ.Τ. Αίγινας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ