ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΔΛΤ ΑΙΓΙΝΑΣ την Δευτέρα 17 Αυγούστου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ.

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΔΛΤ ΑΙΓΙΝΑΣ την Δευτέρα 17 Αυγούστου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6 2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την ∆ευτέρα 17 Αυγούστου του έτους 2015 και ώρα 17.00 µ.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων: 1. Επανασύναψη ατοµικής σύµβασης µίσθωσης έργου στις υπηρεσίες καθαριότητας του Λιµενικού Ταµείου Αίγινας βάσει του άρθρου 49 του Ν.4325/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ