Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΛΤ ΑΙΓΙΝΑΣ την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 18.00 μ.μ.

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου του έτους 2015 και ώρα 18.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Συνέχιση ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες καθαριότητας του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας βάσει του άρθρου 50 του Ν.4351/2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ