Τιμοκατάλογος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΌ 1/8/2014
ΦΕΚ 2032Β'/25-7-2014

1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε/Γ-Τ/Ρ Ν.4256/2014)

Μήκος 7,01μ. και άνω
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,20€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 73,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,25€ ανά μέτρο ημερησίως

2) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (του Ν.4256/2014)

Μήκος 0-7μ.
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,030€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 11,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,040€ ανά μέτρο ημερησίως

Μήκος 7,01-10μ
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,41€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 150,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,51€ ανά μέτρο ημερησίως

Μήκος 10,01-15μ
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,47€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 170,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,59€ ανά μέτρο ημερησίως

Μήκος 15,01 και άνω
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,55€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 200,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,69€ ανά μέτρο ημερησίως

3) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΗΚΟΥΣ (του Ν.4256/2014)

ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,08€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 30,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,10€ ανά μέτρο ημερησίως

Παραμένουν ως έχει:
Επαγγελματικά αλιευτικά Α/Κ-Π.Κ μήκους μέχρι 5μ 0,015 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
Επαγγελματικά αλιευτικά Α/Κ-Π.Κ μήκους άνω των 5μ 0,030 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως

Για όσους έχουν μόνιμη θέση ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις:
Α. 20% έκπτωση εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
Β. 30% έκπτωση εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο
Γ. 40% έκπτωση εάν προκαταβληθούν για ένα χρόνο

 

VALUE OF PORT TAXES FOR VESSELS/YACHTS
PROFESSIONAL AND PRIVATE FROM 25-07-2014
FEK 2032B’/25-07-2014
1. PROFESSIONAL PLEASURE VESSELS/BOATS/YACHTS (F/T/Ρ.LAW.4256/2014)
LENGTH OVER 7.01m
MOORING 0.20€ PER METER PER DAY (OR 73.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.25€ PER METER PER DAY


1. PRIVATE PLEASURE VESSELS/BOATS/YACHTS FOR ALL FLAGS (LAW.4256/2014)


* LENGTH FROM 0m - 7m


MOORING 0.030€ PER METER PER DAY (OR 11.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.040€ PER METER PER DAY
* LENGTH FROM 7.01m - 10m


MOORING 0.41€ PER METER PER DAY (OR 150.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.51€ PER METER PER DAY
* LENGTH FROM 10.01m - 15m


MOORING 0.47€ PER METER PER DAY (OR 170.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.59€ PER METER PER DAY
* LENGTH FROM 15.01m AND OVER


MOORING 0.55€ PER METER PER DAY (OR 200.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.69€ PER METER PER DAY


There is a discount for those who prepay:
Α. 20% discount if one prepays for 1 month
Β. 30% discount if one prepays for 6 months
Γ. 40% discount if one prepays for 1 year