Ολοκλήρωση του έργου προστασία με κυματοθραύστη εκ φυσικών ογκολίθων των κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Αίγινας.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας παρουσιάζουμε συνοπτικά το ιστορικό, από τα αρχεία της Υπηρεσίας μας, για το έργο: «Προστασία με κυματοθραύστη εκ φυσικών ογκολίθων των κρηπιδωμάτων Νέου Λιμένα Αίγινας», τελικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. ποσού 10.3000.000,00€.

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν για αυτό το έργο είναι οι κάτωθι:

 • Προμελέτη (Σεπτέμβριος 1999)
 • Ανασυνταχθείσα – Επικαιροποιημένη Προμελέτη  (Ιανουάριος 2000)
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης (Ιανουάριος 2002)
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Μάρτιος 2010)
 • Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης (Μάρτιος 2010)
 • Ανασυνταχθείσα-Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Οκτώβριος 2011)
 • Μελέτη Κυματικής Διαταραχής – Μελέτη Διερεύνησης Ακτομηχανικών Επιπτώσεων (Αύγουστος 2018)
 • Οριστική Μελέτη (Οκτώβριος 2018)
 • Τεύχη Δημοπράτησης ΣΑΥ-ΦΑΥ (Δεκέμβριος 2018)

Οι Εγκρίσεις που έχει λάβει το έργο:

 • Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/15793/803/30-03-1999 περί Προέγκρισης Έργου
 • Απόφαση Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) υπ’ αριθμ. 07/31-08-2010 περί έγκρισης Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και τουρισμού υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/Α1/Φ26/15168/730/06-10-2011 περί έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) του έργου.
 • Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 170882/04-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΩ0-ΩΡ6)
 • Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/95145/6267/11-10-2023 για παράταση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έως και 4/10/2028 κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας μας με Α.Π. 2773/18-09-2023.

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι (1) η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου» και με τον διακριτικό τίτλο «MOnuMENTA» και (2) το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αίγινας», υπέβαλαν στις 1/2/2012 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/Α1/Φ26/15168/730/06-10-2011 Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και τουρισμού περί έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) του έργου.

Στις 10/02/2017 προσήλθε στην Υπηρεσία μας από το Συμβούλιο της Επικρατείας με Α.Π. Ε 991/2012/23-12-2016 έγγραφο με θέμα αποστολή αντιγράφου παραιτήσεως από την αίτηση ακυρώσεως των 2 ενδιαφερόμενων.

Κατόπιν της παραιτήσεως από την αίτηση ακυρώσεως της έγκρισης της Μ.Π.Ε. του έργου η υπηρεσία μας ανέθεσε την εκπόνηση των μελετών που υπολείπονταν για την υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα:

Συντάχθηκε πρωτογενές αίτημα με Α.Π. 3238/24-10-2017 και έγινε ανάθεση της Οριστικής Μελέτης του έργου με την υπ’ αρ. 20/21-03-2018 Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ.

Συντάχθηκαν τα με Α.Π. 1275,1276,1277,1278/04-06-2018 πρωτογενή αιτήματα και έγινε ανάθεση των συμπληρωματικών μελετών που υπολείπονταν για να χαρακτηριστεί το έργο ώριμο: Μελέτη Κυματικής Διαταραχής – Μελέτη Διερεύνησης Ακτομηχανικών Επιπτώσεων, Τεύχη Δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ, με την υπ’ αρ. 93/13-06-2018 Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ.

Καμία χρηματοδότηση δεν είχε εξασφαλιστεί για το έργο.

Ως εκ τούτου, η υπηρεσία μας κατέθεσε τα εξής αιτήματα για χρηματοδότηση

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση:

 • Το με Α.Π. 629/27-03-2018 έγγραφό της υπηρεσίας μας προς την Περιφέρεια Αττικής
 • Το με Α.Π. 17/07-01-2019 έγγραφό της υπηρεσίας μας προς την Περιφέρεια Αττικής
 • Το με Α.Π. 2472/22-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων 
 • Το με Α.Π. 2764/07-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
 • Το με Α.Π. 3347/21-11-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων 

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Υπηρεσίας μας, δεν έχει καταστεί εφικτή ακόμη η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.

Παρόλα αυτά συνεχίζουμε τις οργανωμένες προσπάθειες εξεύρεσης χρηματοδότησης πάντα με την αρωγή του Δημάρχου Αίγινας κ. Ζορμπά Ιωάννη, ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το, τόσο σημαντικό για την προστασία του Λιμένα Αίγινας, έργο.

Εκ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Θεριανός Ν. Στυλιανός