Ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση των  Φυσικών Προσώπων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ ή GDPR ο οποίος θεσπίστηκε στις 04/05/2016 και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25/05/2018, μετά και το πέρας 2 ετών περιόδου προσαρμογής. Απώτερος στόχος του Κανονισμού είναι η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, προσδιορίζοντας και αναδιαμορφώνοντας κατάλληλα τους τρόπους και τις μορφές με τους οποίους οι οργανισμοί επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά (συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση, διαγραφή, κτλ.).

Η διατήρηση της ιδιωτικότητας σας στο διαδίκτυο θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα και ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εμείς στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR), δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στις διατάξεις του GDPR, αλλά και στις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Ποια προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας σε πραγματικό δια δραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας όπως:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ., Αναγνωριστικό χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κλπ.)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.)
 • Δημογραφικά δεδομένα (π.χ. Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Χώρα Γέννησης, κλπ.)
 • Δεδομένα Υγείας (π.χ. Ιατρικές Γνωματεύσεις, Ιατρικά Πιστοποιητικά, κλπ.)
 • Δεδομένα βιογραφικών σημειωμάτων (CV)

 

 

 

 Νομική Βάση της Επεξεργασίας 

Για το σύνολο των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι νομική υποχρέωση: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δηλαδή με υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο. Σε περίπτωση μη επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων, θα υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας και οι αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς και ελλιπής εξυπηρέτησή σας.

Ειδικότερα, ο σκοπός και οι λειτουργίες που επιτελεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και από επιμέρους κανονισμούς, διατάξεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, προς εκτέλεση αυτής, και ο τρόπος που τις επιτελεί, με όλες τις αναγκαίες ενέργειες, που γίνονται σε εκτέλεση αυτών, καθορίζεται και γίνεται σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η έννομη υποχρέωση, κατ’ επέκταση, προκύπτει από το σύνολο της νομοθεσίας, που καθορίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.  

 

Η συγκατάθεση ως νομική βάση επεξεργασίας

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, τηρείται αντίγραφο της χορηγηθείσας δήλωσης συγκατάθεσης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν προς απόδειξη της χορήγησής της και προς διευκόλυνση, σε περίπτωση που ζητηθεί η ανάκληση αυτής. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και, από τη στιγμή που τη χορηγείτε, έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών.

 

Κοινή Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου επιβάλλεται η κοινοποίηση αυτών.  

 

Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει για εσάς. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων  για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε δεδομένα σας για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφάλειας. Επιπλέον, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Επιγραμματικά, τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR, είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

 

 Υποβολή Αιτημάτων – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Δεσμευόμαστε να απαντήσουμε και να σας παράσχουμε τις σχετικές πληροφορίες, χωρίς καθυστέρηση, εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. 

Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωσή σας εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, θα ενημερωθείτε για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα, ώστε να παρέχονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας τα δικαιώματα του άρθ. 12 παρ. 3 του GDPR.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων σας, γραπτώς μόνο, με αποστολή σχετικού e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.