Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΠΌ 1/8/2014
ΦΕΚ 2032Β'/25-7-2014 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 3013Β’/8-7-2021

1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε/Γ-Τ/Ρ Ν.4256/2014)

Μήκος 7,01μ. και άνω*
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,20€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 73,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,25€ ανά μέτρο ημερησίως

* Σκάφη τύπου Catamaran (με δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους πλωτήρες) επιβαρύνονται κατά 100% επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων και σε αντιστοιχία με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.


2) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (του Ν.4256/2014)

Μήκος 0-7μ.
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,082€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 30,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,1025€ ανά μέτρο ημερησίως

Μήκος 7,01-10μ*
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,41€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 150,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,51€ ανά μέτρο ημερησίως

Μήκος 10,01-15μ*
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,47€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 170,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,59€ ανά μέτρο ημερησίως

Μήκος 15,01 και άνω*
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,55€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 200,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,69€ ανά μέτρο ημερησίως

* Σκάφη τύπου Catamaran (με δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους πλωτήρες) επιβαρύνονται κατά 100% επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων και σε αντιστοιχία με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.


3) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΗΚΟΥΣ (του Ν.4256/2014)*

ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ 0,08€ ανά μέτρο ημερησίως (ή 30,00€ ανά μέτρο ετησίως)
ΠΑΡΑΒΟΛΗ 0,10€ ανά μέτρο ημερησίως

* Σκάφη τύπου Catamaran (με δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους πλωτήρες) επιβαρύνονται κατά 100% επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων και σε αντιστοιχία με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Παραμένουν ως έχει:
Επαγγελματικά αλιευτικά Α/Κ-Π.Κ μήκους μέχρι 5μ 0,015 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
Επαγγελματικά αλιευτικά Α/Κ-Π.Κ μήκους άνω των 5μ 0,030 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως

Για όλα τα ιδιωτικά σκάφη προστίθεται Φ.Π.Α. 24% στις ως άνω τιμές.


Για όσους έχουν μόνιμη θέση ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις:
Α. 20% έκπτωση εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
Β. 30% έκπτωση εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο
Γ. 40% έκπτωση εάν προκαταβληθούν για ένα χρόνο

 

VALUE OF PORT TAXES FOR VESSELS/YACHTS
PROFESSIONAL AND PRIVATE FROM 25-07-2014
FEK 2032B’/25-07-2014 AS AMENDED BY FEK 3013B '/08-07-20211) PROFESSIONAL PLEASURE VESSELS/BOATS/YACHTS (LAW 4256/2014)


LENGTH OVER 7.01m*
MOORING 0.20€ PER METER PER DAY (OR 73.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.25€ PER METER PER DAY

*Catamaran type boats are charged 100% in addition


2) PRIVATE PLEASURE VESSELS/BOATS/YACHTS REGARDLESS FLAG (LAW 4256/2014)


LENGTH FROM 0m - 7m
MOORING 0,082€ PER METER PER DAY (OR 30.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0,1025€ PER METER PER DAY


LENGTH FROM 7.01m - 10m*
MOORING 0.41€ PER METER PER DAY (OR 150.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.51€ PER METER PER DAY


LENGTH FROM 10.01m - 15m*
MOORING 0.47€ PER METER PER DAY (OR 170.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.59€ PER METER PER DAY


LENGTH FROM 15.01m AND OVER*


MOORING 0.55€ PER METER PER DAY (OR 200.00€ PER METER PER YEAR)
PARABLE 0.69€ PER METER PER DAY

*Catamaran type boats are charged 100% in addition

VAT is added for all private boats. 24% at the above prices.

 

There is a discount for those who prepay:
Α. 20% discount if one prepays for 1 month
Β. 30% discount if one prepays for 6 months
Γ. 40% discount if one prepays for 1 year