ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 3 Απριλίου του έτους 2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί πρώτου λογαριασμού – πιστοποίησης της μελέτης «Προμελέτη Π.Ε. Λιμενικών & Συναφών έργων προστασίας του Λιμένα Αγ. Μαρίνας νήσου Αίγινας» ποσού 6.744,43€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Λήψη απόφασης περί παραλαβής μελέτης «Δημιουργία νέας Λιμενολεκάνης στον Λιμένα Σουβάλας με ταυτόχρονη Κρηπίδωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη».
3. Λήψη απόφασης περί παραλαβής μελέτης «Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων και αποκατάσταση καταστρώματος της ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου».
4. Λήψη απόφασης περί παραλαβής τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτύπωσης των λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων του Δήμου Αίγινας και του Δήμου Αγκιστρίου για ένταξή τους στον Ν. 4178/2013 και την νομιμοποίησή του συνόλου των κατασκευών τους.
5. Επανεξέταση αιτήματος του κ. Μαλτέζου Σώζου για ανανέωση άδειας παραχώρησης χώρου στην παραλία της Πέρδικας.
6. Λήψη απόφασης επί αίτησης του Μάριου Σεχάι με θέμα παραχώρηση χώρου έναντι του καταστήματός του, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καζαντζάκη, δίπλα στα ενοικιαζόμενα «Σκλάβαινας» (Αρ. Πρωτ. 354/11-03-2014)
7. Λήψη απόφασης επί αίτησης παραχώρησης χώρου για άσκηση επαγγέλματος μικροπωλητή στο λιμάνι της κ. Αγγελικής Γκαλούδη (Αρ. Πρωτ. 332/06-03-2014)
8. Λήψη απόφασης επί αίτησης Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού περί απαλλαγής σκαφών, ελλιμενιζόμενων στο Αλιευτικό καταφύγιο της Αγ. Μαρίνας, από λιμενικά τέλη, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία του λιμενίσκου.
9. Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Λάμπρου Λαμπράκη, ιδιοκτήτη του παραδοσιακού σκάφους ¨Θαλασσοπόρος¨ σχετικά με διακανονισμό των οφειλόμενων λιμενικών τελών  (Αρ. Πρωτ. 376/12-3-2014)
10. Λήψη απόφασης περί έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας ενός πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του γραφείου του Δ.Λ.Τ. του Κ.Α. 10-7134.0001
11. Λήψη απόφασης περί έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εργασίας επισκευή και βάψιμο καθιστικών, πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης στα λιμάνια του Κ.Α. 30-7336.0022
12. Λήψη απόφασης περί έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την ανάθεση της εργασίας επισκευή και συντήρηση δύο ηλεκτρονικών κεφαλών κιβωτίων παροχών ρεύματος του Κ.Α. 20-7335.0004
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την ανάθεση της προμήθειας 6 τεμαχίων ρελέ για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. του Κ.Α. 20-6662.0003
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εργασίας κατασκευής ανοξείδωτων σκαλών και ραμπών για τις πλωτές προβλήτες και τα λιμάνια και κιγκλιδώματα προστασίας λιμανιών και λιμενίσκων Αίγινας και Αγκιστρίου και φρεατίων για τα λιμάνια του Κ.Α. 30-7326.0031.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού έτους 2012.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ


ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ