ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού

Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την Τρίτη 10 Ιουνίου του έτους 2014

και ώρα 17:00 µ.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη

απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων:

1. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τιµών ζωνών αντικειµενικών αξιών χώρων

ζωνών λιµένων

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης του θεωρηµένου

σχεδίου του τακτοποιητικού 2ου συγκριτικού πίνακα εργασιών και

τροποποίησης της εγκεκριµένης 1ης τροποποιητικής-συµπληρωµατικής

σύµβασης εργασιών που αφορά την µελέτη «∆ηµιουργία νέας Λιµενολεκάνης

στη Βόρεια Πλευρά του Λιµένα Σουβάλας µε ταυτόχρονη Κρηπίδωση του

υπάρχοντος κυµατοθραύστη», ποσού 141.334,87€.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τρίτου λογαριασµού της µελέτης

«∆ηµιουργία νέας Λιµενολεκάνης στην Βόρεια Πλευρά του Λιµένα Σουβάλας µε

ταυτόχρονη Κρηπίδωση του υπάρχοντος κυµατοθραύστη», ποσού 81.897,53€

4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για επιτροπή

αποτελούµενη από ένα σύµβουλο µετά του αναπληρωτή του και δύο

υπαλλήλους του ∆.Λ.Τ. Αίγινας ή του ∆ήµου Αίγινας µετά των αναπληρωτών

τους για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων - εργασιών

(άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.∆ 28/80)

5. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Λάµπρου Λαµπράκη µε θέµα απαλλαγή

λιµενικών τελών για το διάστηµα από 02-03-2010 έως και 29-02-2012 λόγω µη

χρησιµοποίησης της θέσης ελλιµενισµού του (Αρ. Πρωτ. 1188/22-05-2014)

6. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισµού 2014 του

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση δικτύωσης υπολογιστών και γενικότερου

εξοπλισµού υπηρεσίας του Κ.Α. 10-6266.0001

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών

συγκροτηµάτων και λογισµικών του Κ.Α. 10-7134.0001

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων καθαρισµού ακτών,

αναρροφητικού σαρώθρου και τρέιλερ µεταφοράς αυτών και µηχανοκίνητου

αναρροφητικού Σαρώθρου και µικρού φορτηγού του ∆.Λ.Τ. του Κ.Α. 20-

6264.0001

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της προµήθειας φωτιστικών φαναριών του Κ.Α. 20-6662.0002

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας τοποθέτηση φωτιστικών στύλων στα λιµάνια και

λιµενίσκους της Αίγινας και Αγκιστρίου του Κ.Α. 20-7325.0002

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας κατασκευή – συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων στα

λιµάνια και λιµενίσκους του Κ.Α. 20-7325.0009

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας επισκευή δικτύων φωτισµού λιµανιών και λιµενίσκων

Αίγινας του Κ.Α. 20-7335.0001

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας επισκευή – βάψιµο φωτιστικών στύλων λιµανιών και

λιµενίσκων Αίγινας και Αγκιστρίου του Κ.Α. 20-7335.0003

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της προµήθειας υλικών οικοδοµικών συντήρησης λιµένων και

λιµενικών εγκαταστάσεων του Κ.Α. 30-6661.0002

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της φωτοσήµανσης λιµανιών Αίγινας και Αγκιστρίου και κατασκευή

ιστών φωτοσήµανσης του Κ.Α. 30-7326.0011

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της οριοθέτησης χώρων στάθµευσης στο λιµάνι διαγραµµίσεις χώρων

στάθµευσης ΙΧ του Κ.Α. 30-7326.0017

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιων καθιστικών στα

λιµάνια του Κ.Α. 30-7326.0030

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας διαµόρφωση χώρων προστασίας γεννητριών λιµανιών

του Κ.Α. 30-7326.0055

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση

των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εργασίας επισκευή πλωτών

προβλητών λιµανιών Αίγινας του Κ.Α. 30-7336.0006

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας Συντήρηση βάψιµο στεγάστρου αναµονής επιβατών,

εκδοτηρίων λιµανιού Αίγινας του Κ.Α.30-7336.0007

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας Αντικατάσταση γεφυρών πλωτών προβλητών του Κ.Α.30-

7336.0012

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας επισκευή και επανατοποθέτηση εµποδίων Π στα λιµάνια

του Κ.Α.30-7336.0021

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας συναρµολόγηση και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών

και καθιστικών στους χώρους αναψυχής, λιµάνια του Κ.Α.70-7326.0002

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας συντήρηση επισκευή παιχνιδιών παιδικών χαρών

δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ. Αίγινας του Κ.Α.70-7336.0001

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας συντήρηση βάψιµο κιγκλιδωµάτων παιδικών χαρών του

Κ.Α.70-7336.0002Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ