ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6- 2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 23 ∆εκεμβρίου του έτους 2014 και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμών ζωνών αντικειμενικών αξιών χώρων ζωνών λιμένων έτους 2015.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως (αρ. πρωτ. 2671/1-12-2014) κ. Κώτση Γεώργιου αναφορικά με μείωση οικονομικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του για τα έτη 2013 και 2014.

5. Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγου νερού – ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχονται από τα κιβώτια παροχής ρεύματος - νερού. 6. Λήψη απόφασης για την ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας Οικονομικού Έτους 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ