ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-
6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ.
στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί 2ΗΣ (τελικής) πιστοποίησης και εντολή πληρωμής
της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη Π.Ε. λιμενικών και συναφών έργων
προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρίνας Νήσου Αίγινας» ποσού 1.686,11€
περιλαμβανομένου ΦΠΑ

2. Σύσταση Επιτροπών που θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που
αφορούν τη δραστηριότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 247/12-2-2015) της
εταιρείας EURONET CARD SERVICES Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για
τοποθέτηση δύο Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), ένα
στον Λιμένα της Πέρδικας και ένα στον Λιμένα της Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 170/26-1-2015) της Δ.
ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ν.Ε. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον
Λιμένα Αίγινας για το Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ Ν.Π. 8775.

5.Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 63/20-1-2015)
του κ. Μαλτέζου Σώζου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν
της νότιας και δυτικής πρόσοψης του καταστήματος του με την
επωνυμία «Καφέ Λιοτρίβι» στην παραλία της Πέρδικας για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 171/26-1-2015) του κ.
Σεχάι Μάριου για παραχώρηση χώρου έναντι του καταστήματος του
στο Λιμάνι της Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 184/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα» τοποθεσίας
Φάρου Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 185/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της
εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα»
τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/15 έως και 15/
9/15 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 181/29-1-2015) της
εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. για παραχώρηση χώρου
προσωρινής εναπόθεσης τεχνιτών ογκολίθων, στην χερσαία ζώνη
τοποθεσίας Λεόντι Αίγινας.

10.Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 242/12-2-2015) του κ.
Κούρτογλου Γεώργιου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου
εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ