Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18.30 μ.μ

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18.30 μ.μ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6 2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου του έτους 2015 και ώρα 18.30 µ.µ. στην έδρα του Λιμενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων: 1. Έγκριση Προϋπολογισµού έτους 2016 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας. 2. Έγκριση Οργανωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2016 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ