Πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου του έτους 2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:


1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή - αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’) και την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/81869/0026 – 23/12/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ)
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/81869/0026 – 23/12/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ)
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/81869/0026 – 23/12/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ)
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/81869/0026 – 23/12/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ)
5. Λήψη απόφασης επί 2ου λογαριασμού και πιστοποίηση προς πληρωμή της μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη για το έργο <Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μόλου στη Σκάλα Νήσου Αγκιστρίου>» ποσού πληρωμής 2.398,50€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ