Ενημέρωση των Φυσικών Προσώπων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση των  Φυσικών Προσώπων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ ή GDPR ο οποίος θεσπίστηκε στις 04/05/2016 και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25/05/2018, μετά και το πέρας 2 ετών περιόδου προσαρμογής. Απώτερος στόχος του Κανονισμού είναι η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, προσδιορίζοντας και αναδιαμορφώνοντας κατάλληλα τους τρόπους και τις μορφές με τους οποίους οι οργανισμοί επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά (συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση, διαγραφή, κτλ.).

Η διατήρηση της ιδιωτικότητας σας στο διαδίκτυο θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα και ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εμείς στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (GDPR), δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στις διατάξεις του GDPR, αλλά και στις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Ποια προσωπικά μου δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία που λαμβάνει χώρα αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας σε πραγματικό δια δραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας όπως:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης (π.χ., Αναγνωριστικό χρήστη, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατέρα και Μητέρας, Φωτογραφία, Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κλπ.)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.)
 • Δημογραφικά δεδομένα (π.χ. Εθνικότητα, Υπηκοότητα, Θρήσκευμα, Ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Γέννησης, Χώρα Γέννησης, κλπ.)
 • Δεδομένα Υγείας (π.χ. Ιατρικές Γνωματεύσεις, Ιατρικά Πιστοποιητικά, κλπ.)
 • Δεδομένα βιογραφικών σημειωμάτων (CV)

 

 

 

 Νομική Βάση της Επεξεργασίας 

Για το σύνολο των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι νομική υποχρέωση: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δηλαδή με υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο. Σε περίπτωση μη επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων, θα υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας και οι αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς και ελλιπής εξυπηρέτησή σας.

Ειδικότερα, ο σκοπός και οι λειτουργίες που επιτελεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και από επιμέρους κανονισμούς, διατάξεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, προς εκτέλεση αυτής, και ο τρόπος που τις επιτελεί, με όλες τις αναγκαίες ενέργειες, που γίνονται σε εκτέλεση αυτών, καθορίζεται και γίνεται σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η έννομη υποχρέωση, κατ’ επέκταση, προκύπτει από το σύνολο της νομοθεσίας, που καθορίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.  

 

Η συγκατάθεση ως νομική βάση επεξεργασίας

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, τηρείται αντίγραφο της χορηγηθείσας δήλωσης συγκατάθεσης με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν προς απόδειξη της χορήγησής της και προς διευκόλυνση, σε περίπτωση που ζητηθεί η ανάκληση αυτής. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και, από τη στιγμή που τη χορηγείτε, έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών.

 

Κοινή Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου επιβάλλεται η κοινοποίηση αυτών.  

 

Τα Δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο αρχείο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει για εσάς. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη διαγραφή ή διόρθωση ή περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων  για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε δεδομένα σας για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφάλειας. Επιπλέον, ως υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Επιγραμματικά, τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον GDPR, είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

 

 Υποβολή Αιτημάτων – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Δεσμευόμαστε να απαντήσουμε και να σας παράσχουμε τις σχετικές πληροφορίες, χωρίς καθυστέρηση, εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. 

Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωσή σας εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, θα ενημερωθείτε για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα, ώστε να παρέχονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας τα δικαιώματα του άρθ. 12 παρ. 3 του GDPR.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων σας, γραπτώς μόνο, με αποστολή σχετικού e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πολιτική Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Εισαγωγή

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή, στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet σας, κατά την επίσκεψή σας σε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Σκοπός τους είναι να αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις ή τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα, ώστε, σε μελλοντικές σας επισκέψεις, οι πληροφορίες αυτές να ανακτώνται και να μην αποθηκεύονται εκ νέου κάθε φορά. 

Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως, λόγου χάρη, οι Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookies, εντούτοις, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται, εξαρχής, cookies ή να διαγράφει αυτά εκ των υστέρων.

Είδη και χρησιμότητα των Cookies

Τα cookie μπορούν να επιτελέσουν πολλές λειτουργίες. Τα πιο συνήθη cookies που απαντώνται στους περισσότερους ιστότοπους ανήκουν σε δύο κατηγορίες:

 • Τα cookies προβαλλόμενου ιστοτόπου (website-session cookies), τα οποία αποθηκεύονται, προσωρινά μόνο, στον υπολογιστή σας και προέρχονται από τη σελίδα την οποία επισκέπτεστε. Τα cookies αυτής της κατηγορίας εφαρμόζονται μόνο για τον εκάστοτε ιστότοπο, τον οποίο επισκέπτεστε, και διαγράφονται με την αποχώρησή σας από αυτόν. Τυπικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι τα cookies που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), με τα οποία κρατείται πληροφορία σχετικά με τις επιλογές αγοράς του χρήστη: τα προϊόντα που έχει επιλέξει να αγοράσει αποθηκεύονται στο καλάθι αγορών και δε χάνονται καθώς ο χρήστης επισκέπτεται τις διάφορες σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέχρις ότου ολοκληρώσει τις αγορές.
 • Τα μόνιμα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διατηρούνται και μετά το τέλος της συνεδρίας σας στο σχετικό ιστότοπο. Τα cookies αυτά κυρίως προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες, που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, κυρίως μέσα από την αποθήκευση πληροφοριών που συγκεντρώνουν για αυτόν. Τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την εμφάνιση του ιστοτόπου, τη γλώσσα προτίμησης, τα στοιχεία εισόδου, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση που επιτρέψει την αποθήκευσή τους κλπ. Τα μόνιμα cookies, παρά το όνομά τους, έχουν διάρκεια ζωής και διαγράφονται αυτόματα, μόλις λήξει αυτή.

Εκτός από τα cookies του ιστοτόπου που επισκέπτεστε, υπάρχουν και τα λεγόμενα third-party cookies, τα οποία ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά εφαρμόζονται στον ιστότοπο από τρίτα μέρη. Τα third-party cookies είναι κατά κανόνα αβλαβή, συγκεντρώνουν, όμως, πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπο (μέτρηση επισκεψιμότητας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γεωγραφική προέλευση, στοιχεία λειτουργικού συστήματος κλπ.) και χρησιμοποιούνται, κυρίως, για σκοπούς διαφημιστικούς και προωθητικούς.

Χρήση των cookies στο: …………………………………………

Το site μας αποθηκεύει cookies στο ηλεκτρονικό μέσο με το οποίο μας επισκέπτεστε, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την παραμονή σας σε αυτό, καθώς και τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς σας. Με τα cookies αυτά δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Παρακάτω παρατίθενται τα cookies που χρησιμοποιούμε:

Provider

Όνομα Cookie

Χρόνος Λήξης

Ανάλυση λειτουργίας
Google Analytics

UULE

 

These cookies are used to collect information about how visitors use our Site. We use the information to compile reports and to help us improve the Site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the Site, where visitors have come to the Site from and the pages they visited. If you do not allow these cookies we will not be able to include your visit in our statistics. You can read the full Google Analytics privacy policy at: http://www.google.com/policies/privacy/


Google Analytics

-ga


   2 χρόνια

Αναγνωρίζει τους μοναδικούς επισκέπτες στον ιστότοπο


Google Analytics

-gat


1 λεπτό

Παρακολουθεί ανώνυμα τη συμπεριφορά του επισκέπτη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο (π.χ. εντοπισμός της σελίδας εισόδου και εξόδου του χρήστη από τον ιστότοπο, εντοπισμός του χρόνου παραμονής σε κάθε σελίδα)


Google Analytics

-gid


24 ώρες

Ταυτότητα χρήστη

Google reCAPTCHA

__Secure-APISID

__Secure-HSID

__Secure-SSID

6 μήνες


Απαραίτητα cookies ιστοσελίδας που χρησιμοποιούνται από τη google
reCAPTCHA. Χρησιμοποιούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό για σκοπούς ιχνηλάτησης.

Google reCAPTCHA

HSID

NID

SAPISID

SID

SSID

2 χρόνια

6 μήνες

   2 χρόνια

 2 χρόνια

1 μήνα

Απαραίτητα cookies ιστοσελίδας που χρησιμοποιούνται από τη google
reCAPTCHA. Χρησιμοποιούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό για σκοπούς ιχνηλάτησης.

Google.com

SIDCC

3 μήνες

Security cookie που προστατεύει τα δεδομένα του χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

 

__Secure-3PAPISID

__Secure-3PSID
2 χρόνια

Για σκοπούς στοχοποίησης, για τα ενδιαφέροντα των χρηστών όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα. 


Google.com

1P_JAR


1 μήνα

Συγκεντρώνει στατιστικά της ιστοσελίδας

Google.com

ANID


10 μήνες

Κατάρτιση προφίλ με σκοπό την αποστολή σχετικών διαφημίσεων από τη Google


Google.com

APISID


2 χρόνια

Απαραίτητα cookies ιστοσελίδας που χρησιμοποιούνται από τη google
reCAPTCHA. Χρησιμοποιούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό για σκοπούς ιχνηλάτησης.

 

CONSENT

 

Πληροφορίες για το πως ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και κάθε διαφήμιση που είδε πριν την επίσκεψη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

GDPR CONSENT COOKIES

 

Cookies συγκατάθεσης Υποχρέωση της συναίνεσης για αποθήκευση των cookies

Η εγκατάσταση και χρήση cookies ρυθμίζεται ειδικότερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3471/2006 (ο οποίος μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2002/58/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία, η εγκατάσταση και χρήση ενός cookie επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Ένας ιστότοπος μπορεί να εγκαταστήσει ένα cookie μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης της έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.

Λήψη συναίνεσης από τον επισκέπτη

Δεδομένου ότι ο ιστότοπός μας κάνει χρήση cookies πέραν αυτών που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου, τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωσης λήψης συναίνεσης, σύμφωνα με την παραγραφό 5 του άρθρου 4 του ν.3471/2006, ζητούμε να λάβουμε από εσάς τη συγκατάθεσή σας, πριν την αποθήκευση των cookies που χρησιμοποιούμε.

Έχετε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή σας, λόγω της επίσκεψής σας στο site μας, μέσα από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε ειδικό plugin, το οποίο εμποδίζει τα cookies να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας, εάν δεν ληφθεί πρώτα η συναίνεσή σας μέσω του πατήματος ενός κομβίου αποδοχής. Πλησίον του κομβίου αποδοχής υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στην παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies του ιστοτόπου, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας διευκολύνουν να λάβετε απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή των cookies.

Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies που έχετε αποθηκευμένα, ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ενώ επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας - Επικοινωνία

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας - Επικοινωνία

Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 - Παραλία Αίγινας
18010 Αίγινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

+30 2297022272

+30 2297026320

+30 2297027753

+30 6934722473

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

mail DPO Δημοτικoύ Λιμενικού Ταμείου Αίγινας Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.