Πρόσληψη διμηνιτών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99 ΦΕΚ 180 Α/99 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών η εποχιακών η πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας. Την υπ αρ. 38 /2011 απόφαση Δ. Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης τριών (3) εισπρακτόρων λιμενικών τελών για τα λιμάνια Αίγινας και Αγκιστρίου, δύο (2) φυλάκων σκαφών που θα παρέχουν νερό και ρεύμα στα σκάφη και έξι (6) καθαριστών ΥΕ (5 για τα λιμάνια Αίγινας και 1 για Αγκίστρι) με διάρκεια σύμβασης δύο(2) μηνών Την με αρ. 16909/13780/1/6/2011 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής –Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων, γνωστοποιούμε:

  • Την πρόσληψη τριών (3) εισπρακτόρων λιμενικών τελών (δύο (2) για Αίγινα και ενός (1) για το Αγκίστρι (ΔΕ) με καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο LOWER).
  • Την πρόσληψη δύο (2 ) φυλάκων σκαφών, που θα παρέχουν νερό και ρεύμα στα ελλιμενιζόμενα σκάφη λιμανιών Αίγινας (ΥΕ)
  • Την πρόσληψη ενός (1) καθαριστή για τα λιμάνια Αγκιστρίου (ΥΕ) με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών .
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
  1. Απολυτήριος τίτλος σπουδών
  2. Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται)
  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Δήλωση περί ανεργίας
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας από 3– 6 -2011 μέχρι και 14-6- 2011.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Αίγινας,
Παναγιώτης Βάρτζελης