Προκήρυξη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 6 / 6 / 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ.: 452
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ' αριθμ. 22755/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
&ημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης &ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τo άρθρo 49 παρ.8γ. του Ν.3943/31-3-2011.
5. Τo υπ΄ αριθμ. 23200/16-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής &ιακυβέρνησης.
6. Τις υπ΄ αριθμ. 11/12-2-2011 & 51/28-5-2011 αποφάσεις του &.Σ. του &ημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
7. Την υπ΄ αριθμ. 118/1-6-2011 απόφαση του &.Σ. Αίγινας.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 766 τ.Β΄24-5-2004 & ΦΕΚ 2620 τ.Β΄23-
12-2008).
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που εδρεύει στην Αίγινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Παρακαλούμε διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάνοντας click εδώ. (αρχείο pdf)