Γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών η εποχιακών αναγκών.

Γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών η εποχιακών αναγκών.

Έχοντας υπόψη :

1)Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99 ΦΕΚ 180 Α/99 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών η εποχιακών η πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.

2) Την υπ αρ. 6 /2012 απόφαση Δ. Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας,  με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης δύο (2)  εισπρακτόρων λιμενικών τελών και για την παροχή νερού και ρεύματος για το λιμάνι της Αίγινας και δύο (2) καθαριστών ΥΕ (για τα λιμάνια Αίγινας) με διάρκεια σύμβασης δύο(2) μηνών.

3) Την με αρ. 13016/12253/10/04/2012 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής –Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων

Γνωστοποιούμε:
 Α. Την πρόσληψη δύο (2) εισπρακτόρων λιμενικών τελών για το λιμάνι της  Αίγινας και για την παροχή νερού και ρεύματος ΔΕ με καλή γνώση Αγγλικής  γλώσσας (επίπεδο LOWER)

 Β. Την πρόσληψη   δύο  (2) καθαριστών για τα λιμάνια της Αίγινας ΥΕ με  σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

         Δικαιολογητικά απαιτούνται :

                1. Απολυτήριος τίτλος σπουδών

                2. Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται)

                3. Πιστοποιητικό γεννήσεως              

                4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

                5. Δήλωση περί ανεργίας

                6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπερβαίνω το διάστημα δύο μηνών μέσα στο    

          συλλογικό διάστημα των 12 μηνών στο Δημόσιο

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας από 11- 4 -2012  μέχρι και 24-4- 2012.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Δ.Λ.Τ. Αίγινας
 Παναγιώτης  Βάρτζελης

Στην Αίγινα σήμερα την 11- 4 -2012 ημέρα Τετάρτη οι υπογράφουσες Φωτεινή Οικονόμου τακτική υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. και η Κωνσταντίνα Πετράκη υπάλληλος ΔΕ του Δ.Λ.Τ. Αίγινας , θυροκόλλησαν στην εξώθυρα του γραφείου του Δ.Λ.Τ. Αίγινας την από 11-4-2012 Γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών η εποχιακών αναγκών, διμήνου διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180 Α/99).

 Φωτεινή Οικονόμου
 Κων/να  Πετράκη