Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 10ης Φεβρουαρίου 2013.

Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 10ης Φεβρουαρίου 2013.


Στις 10 Φεβρουάριου 2013 ημέρα  Κυριακή και ώρα 11:00μ.μ. θα συγκληθεί  σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  • Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, Εκλογή Γραμματέα, Σύσταση Επιτροπών που θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα του Ταμείου, καθώς και Επιτροπής Παραλαβής Έργων.
  • Τεχνικό Πρόγραμμα Αίγινας – Αγκιστρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

Ιωάννης Κρεούζης