ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας – Νομού Αττικής – Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριών (3) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλεί  τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, Λεωφ. Δημοκρατίας 31, Αίγινα, 18010, τηλ. 2297022272.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των  Ν. 3584/2007 άρθρα 74 & 79, Ν.4002/2011 άρθρο 68 και Ν. 4024/2011 άρθρα 33 και 35, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Εν συνεχεία και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης ( Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Πειραιά) και πάντως πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για έγκριση της πρόσληψης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68, του Ν. 4002/2011.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 χωρίς  να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.

Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω:

           Κατηγορία  Κλάδος  -   Θέσεις

  • ΠΕ   Διοικητικού – Οικονομικού  1
  • ΔΕ   Διοικητικού – Γραμματέων  1
  • ΔΕ   Δομικών    1


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης  έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι  ΟΤΑ, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κτλ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έως 30 Μαρτίου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση μετάταξης

  •     Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
  •     Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που επικαλείται.
  •     Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  •     Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται α) η ημερομηνία διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας και β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι  ο υπάλληλος δεν έχει κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους). 

Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. πρωτ. 13.977/04-10-2012 ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

Η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.
Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.

Η παρούσα αποστέλλεται και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www.gspa.gr και θα εισαχθεί και στο δικτυακό τόπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας www.portofaegina.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, στο τηλ. 22970222272 κα Πετράκη Κωνσταντίνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Λ.Τ. Αίγινας
Ιωάννης Κρεούζης

Κατεβάστε την ανακοίνωση και τη φόρμα αίτησης σε ηλεκτρονική (.pdf) μορφή κάνοντας click εδώ.