ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006ΔΚΚ)

ΠΡΟΣ:    ΜΕΛΗ  Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006ΔΚΚ)

Στις 30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00π.μ. συγκαλείται κατεπείγουσα Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω  θεμάτων:

1.  Λήψη Απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου – εποχιακού προσωπικού
2.  Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
3.  Έγκριση Δαπάνης για την προμήθεια υλικών για επισκευή – συντήρηση των πλωτών προβλητών του Λιμένα Αίγινας.

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού καθότι δύο γνωστοποιήσεις πρόσληψης εισπράκτορα λιμενικών τελών για το Δ.Λ.Τ. Αίγινας απέβησαν άκαρποι.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
Ιωάννης Κρεούζης