Γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα, 7 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.: 362
Λ. ∆ηµοκρατίας 31 - 180.10 ΑΙΓΙΝΑ
Τηλέφωνο 22970 - 22272
FAX 22970 - 26320

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.2738/99 ΦΕΚ 180 Α/99 με αντικείμενο την πρόσληψη
προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2)
χρονικής διάρκειας.
2. Την υπ’ αρ. 7/2013 απόφαση, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, σχετικά με την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔ.Ο.Χ. διάρκειας δύο(2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη τριών (3)
εισπρακτόρων λιμενικών τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΥΕ καθαριστών για τα λιμάνια Αίγινας,
Αγκιστριού και λιμενίσκους Αίγινας καθώς και ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ φυλάκων για την κάλυψη
αφενός των αναγκών καθαριότητας πολλών λιμανιών και λιμενίσκων της Αίγινας με μεγάλη επιβατική
και τουριστική κίνηση και αφετέρου των αναγκών ελλιμενισμού μεγάλου αριθμού σκαφών αναψυχής.
3. Την με αρ. 8944/7797/7/3/2013 απόφαση Αποκεντρωμένης, Διοίκησης Αττικής – Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων
4. Την με αρ. πρωτ. 311/16-4-2013 γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας που
κηρύχτηκε άγονη
5. Την με αρ. πρωτ. 341/24-4-2013 γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας που
κηρύχτηκε άγονη
6. Την υπ’ αρίθμ. 30/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Την πρόσληψη:
1. ενός (1) εισπράκτορα λιμενικών τελών και για την παροχή ρεύματος νερού και ρεύματος για το λιμάνι
Αίγινας, με καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο LOWER) με σύμβαση εργασίας ΙΔ.Ο.Χ. διάρκειας
δύο (2) μηνών.
2. ενός (1) καθαριστή για τα λιμάνια Αίγινας, Αγκιστριού και λιμενίσκους Αίγινας
3. ενός (1) φύλακα την κάλυψη αφενός των αναγκών καθαριότητας λιμανιών και λιμενίσκων της Αίγινας
με μεγάλη επιβατική και τουριστική κίνηση και αφετέρου των αναγκών ελλιμενισμού μεγάλου αριθμού
σκαφών αναψυχής
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Απολυτήριος τίτλος σπουδών
2. Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (όπου απαιτείται)
3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Δήλωση περί ανεργίας
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπερβαίνω το διάστημα δύο μηνών μέσα στο συλλογικό διάστημα των 12
μηνών στο Δημόσιο
7. Φωτοτυπία ταυτότητας
8. Προϋπηρεσία από το ΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αίγινας από 7 Μαΐου 2013 μέχρι και 14 Μαΐου 2013.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας
Ιωάννης Κρεούζης