ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣΟ Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού

Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την Πέµπτη 6 Μαρτίου του έτους 2014 και ώρα 17:00

µ.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων

τακτικών θεµάτων:

1. Ενηµέρωση, συζήτηση επί αίτησης για την εξέταση των οφειλοµένων στον κ.

Παπαδόπουλο ∆ηµήτριο για εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το παρελθόν

για λογαριασµό του ∆.Λ.Τ. Αίγινας (σύµφωνα µε το κείµενο της αίτησης, µε Α.Π.

127/31-1-2014, του ενδιαφερόµενου)

2. Επανεξέταση αιτήµατος του κ. Μαλτέζου Σώζου για ανανέωση άδειας παραχώρησης

χώρου στην παραλία της Πέρδικας.

3. Λήψη απόφασης επί αίτησης του Σωµατείου Επαγγελµατιών Αγκιστρίου µε θέµα

παραχώρηση περιπτέρου µε σκοπό κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών (Αρ. Πρωτ.

1115/18-12-2013)

4. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλοµένων τελών οχηµάτων και επιβατών

παρελθόντων ετών των εταιρειών Ανώνυµη Ναυτιλιακή εταιρεία ΣΥΜΗΣ, ΑΝΕΣ High

Speed Ναυτιλιακή Εταιρεία (Αγ. Νεκτάριος) και Αλέξανδρος Lines Ν.Ε.

5. Λήψη απόφασης επί αιτηµάτων διακανονισµού οφειλοµένων τελών οχηµάτων και

επιβατών παρελθόντων ετών των εταιρειών HELLENIC SEAWAYS, NOVA FERRIES

καθώς και οφειλοµένων τελών επιβατών και τελών ελλιµενισµού παρελθόντων ετών

της εταιρείας ISLAND VACATIONS Ν.Ε.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος (Α.Π. 301/27-2-2014) της Εταιρείας Αχιλλεύς Τεχνική

Α.Τ.Ε. περί ανανέωσης προσωρινής εναπόθεσης τεχνιτών ογκολίθων, στην χερσαία

ζώνη τοποθεσίας Λεόντι Αίγινας και µείωση µισθώµατος.

7. Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Σπύρου Λεούση σχετικά µε την ανανέωση της

παραχώρησης χώρου παραλίας έµπροσθεν του καταστήµατός του (Αρ. Πρωτ. 213/13-

2-2014) καθώς και µείωση µισθώµατος.

8. Επανεξέταση αιτήµατος για ρύθµιση οφειλής του κ. Αλευρόπουλου Σπύρου (Αρ. Πρωτ.

43/17-1-2014).

9. Λήψη απόφασης επαναπροσδιορισµού χώρου εναπόθεσης οπωροκηπευτικών

εµπορευµάτων σκαφών στο λιµάνι της Αίγινας επί του πεζοδροµίου του Λιµένα και

εξέταση αιτήµατος κ. Γκαρή Νεκτάριου για µείωση µισθώµατος (Αρ. Πρωτ. 128/31-1-

2014)

10. Λήψη απόφασης επί Αίτησης Ανανέωσης παραχώρησης του Λιµενίσκου Φάρου

Αίγινας στον Ναυτικό Όµιλο Φάρου

11. Καταρτισµός των όρων για τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την Κοινωνική

Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) «∆ΙΚΤΥΟ ΨΥΧ. Υ.ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»

12. Λήψη απόφαση περί έγκρισης απασχόλησης του µόνιµου προσωπικού του ∆.Λ.Τ.

Αίγινας που απασχολείται στην καθαριότητα του λιµανιού και κατά την ηµέρα Σάββατο

13. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τιµών ζωνών αντικειµενικών αξιών χώρων ζωνών

λιµένων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων

14. Λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονοµικών

ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον

Προϋπολογισµό δαπανών Οικονοµικού Έτους 2014.

15. Λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων

και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το µέρος που αφορούν στην

δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ  

ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ