Πρόσκληση για Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Αίγινας την Πέμπτη 30/1

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου του έτους 2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην
έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Ενημέρωση, συζήτηση επί αίτησης εξέτασης οφειλομένων στον κ.
Στέφανο Μπονάτο για εργασίες που εκτελέστηκαν κατά το παρελθόν για
λογαριασμό του Δ.Λ.Τ. Αίγινας
2. Επανεξέταση αιτήματος του κ. Μαλτέζου Σώζου για ανανέωση άδειας
παραχώρησης χώρου στην παραλία της Πέρδικας.
3. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλομένων τελών οχημάτων και
επιβατών παρελθόντων ετών
4. Λήψη απόφασης επί αίτησης του Σωματείου Επαγγελματιών
Αγκιστρίου με θέμα παραχώρηση περιπτέρου με σκοπό κέντρου
πληροφόρησης επισκεπτών (Αρ. Πρωτ. 1115/18-12-2013)
5. Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την συμπλήρωση της μελέτης
και την εκτέλεση του έργου «Κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη
λιμανιού Πέρδικας και επέκταση αυτού προς προστασία της
Λιμενολεκάνης»
6. Λήψη απόφασης επί 1ΟΥ Λογαριασμού – Ποστοποίησης της Μελέτης
«Προμελέτη για την χωροθέτηση των αναγκαίων λιμενικών & συναφών
έργων προστασίας του Λιμένα Αγ. Μαρίνας Νήσου Αίγινας» ποσού
11.240,63€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
7. Καταρτισμός των όρων για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με
την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) «ΔΙΚΤΥΟ ΨΥΧ.
Υ.ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»
8. Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Γεωργίου Κώτση σχετικά με επισκευή
έμπροσθεν του καταστήματός του (Αρ. Πρωτ. 44/17-1-2014)
9. Λήψη απόφασης επί αίτησης για ρύθμιση οφειλής του κ. Αλευρόπουλου
Σπύρου (Αρ. Πρωτ. 43/17-1-2014)
10. Λήψη απόφασης επαναπροσδιορισμού χώρου εναπόθεσης
οπωροκηπευτικών εμπορευμάτων σκαφών στο λιμάνι της Αίγινας επί
του πεζοδρομίου του Λιμένα
11. Λήψη απόφασης επί αίτησης για άδεια πάγκου στο λιμάνι του κ.
Θεόδωρου Ντάνου (Αρ. Πρωτ. 20/13-1-2014)
12. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για
επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους του Δ.Λ.Τ. Αίγινας ή
του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την αξιολόγηση
αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών
που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2014 σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για
επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους του Δ.Λ.Τ. Αίγινας ή
του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή
προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2014 σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
14. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για
επιτροπή αποτελούμενη από ένα σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του
για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων -
εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41€ (Άρθρο 15 παρ.2 του Π.Δ.
171/1987)
15. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για
επιτροπή αποτελούμενη από ένα σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του
για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων -
εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41€ (Άρθρο 15 παρ.2 του Π.Δ.
171/1987)
16. Ορισμός αρμόδιων προσώπων για τις συναλλαγές με την Alpha Bank
17. Απόφαση σχετικά με τον ορισμό της από μετάταξη υπαλλήλου του
Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Πετράκη Κωνσταντίνας ως προϊσταμένης οικονομικών
υπηρεσιών του Δ.Λ.Τ. Αίγινας
18. Έγκριση υπερωριών μονίμων 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ