ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 6 Αυγούστου του έτους 2014 και ώρα 17:30 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της 144/2014 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης αναφορικά  με την τροποποίηση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας διοίκησης και διαχείρισης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας γενικού κανονισμού λειτουργίας λιμένων και λιμενίσκων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Αίγινας
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραλαβή μελέτης που συνέταξε η κα. Ανδριανή Ε. Γόγολα με τίτλο: «Προκαταρκτική Μελέτη για την χωροθέτηση των αναγκαίων Λιμενικών και Συναφών Έργων Προστασίας του Λιμένα Αγίας Μαρίνας Νήσου Αίγινας», προϋπολογισμού 14.050,78€
3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παραλαβή μελέτης που συνέταξε ο κ. Στέλιος Βενιέρης με τίτλο: «Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α) του έργου Λιμενικά και Συναφή Έργα Προστασίας του Λιμένα Αγίας Μαρίνας Νήσου Αίγινας», προϋπολογισμού 8.430,54€
4. Λήψη απόφασης αναφορικά με το έγγραφο της Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 135431/15-7-2014) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτα του λιμένα Σουβάλας Αίγινας»
5. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Μάριου Σεχάι με θέμα παραχώρηση χώρου έναντι του καταστήματός του, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καζαντζάκη (Αρ. Πρωτ. 354/11-03-2014)
6. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Ρεκλείτη Νεκτάριου για χορήγηση άδειας κινητού ή στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στον λιμένα Αίγινας για πώληση ξηρών καρπών και ζαχαρωτών (Αρ. Πρωτ. 1741/18-07-2014)
7. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Σπυρόπουλου Γεώργιου ιδιοκτήτη του σκάφους Αλμύρα (ΝΑ 132) για επανεξέταση ύπαρξης χώρου ενδιαίτησης και προσαρμογή στα ανάλογα λιμενικά τέλη (Αρ. Πρωτ. 324/04-03-2014)
8. Λήψη απόφασης επί αίτησης της κ. Σίνου Αρχοντίας ιδιοκτήτη του σκάφους Calma (ΤΑ 255) για επανεξέταση ύπαρξης χώρου ενδιαίτησης και προσαρμογή στα ανάλογα λιμενικά τέλη (Αρ. Πρωτ. 1616/07-07-2014)
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας – συντήρησης των εσωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
10. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
11. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΑίγιναςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ