ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε έκτακτη, κατεπείγουσα, ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου του έτους 2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την 3η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014
2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού του ∆.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2014
Καλείται Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, διότι τυχόν καθυστέρηση λήψης απόφασης, θα
αποβεί εις βάρος ζωτικών οικονομικών συμφερόντων του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ