ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Μαρτίου του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 7057/25-02-2015 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 328/11-03-2015) της κας Πιτυροπούλου Ευριδίκης για διακανονισμό εξόφλησης οφειλών προηγούμενων ετών.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 300/05-03-2015) του κ. Λεούση Σπύρου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Νότος» τοποθεσίας Σουβάλας Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 371/23-03-2015) της κας Τζιρτζιώτη Βασιλικής για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Παναγίτσα» τοποθεσίας Λιμένα Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 362/20-03-2015) του
Σωματείου Αλιέων «Ο Άγιος Νεκτάριος» για παραχώρηση οικίσκου τοποθεσίας Παναγίτσα Αίγινας για στέγαση γραφείου.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 255/16-2-2015) του Σωματείου Επαγγελματιών Αγκιστρίου για παραχώρηση ενημερωτικού περιπτέρου στο Λιμάνι της Σκάλας Αγκιστρίου.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 16/08-01-2015) του κ. Ρεκλείτη Νεκτάριου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 269/24-2-2015) της Βιοτεχνίας Ξηρών Καρπών «Αίγινα» για παραχώρηση στεγασμένου χώρου στο Λιμάνι της Αίγινας.
10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων κι αποκατάστασης καταστρώματος και ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50460/09-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
11. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ράμπας αποβίβασης στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50730/10-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
12. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτα του λιμένα Σουβάλας Αίγινας», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50729/10-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
13. Τέλη ελλιμενισμού για ερασιτεχνικά σκάφη άνω των 7,01 μέτρων.
14. Ορισμός έμπειρου στελέχους της υπηρεσίας, ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης 501/Α/2014 (υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/Φ.1/393) και την ενημέρωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Γ.Ε.Δ.Δ. και του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
15. Έκδοση απόφασης καθορισμού των τακτικών θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, με αντίστοιχη αρίθμηση και χαρτογράφηση στα λιμάνια και στους λιμενίσκους Αίγινας και Αγκιστρίου.
16. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Κομματά και Σία Ο.Ε. – Εμπόριο δομικών υλικών» και κατά της αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθ. 36/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ