ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την ∆ευτέρα 25 Μαΐου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα
του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων
τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 185/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της
εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα»
τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/15 έως και
15/9/15 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 783/24-04-2015) του κ.
Πετρίτη Παντελή για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων ετών.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 782/24-4-2015) του κ.
Πετρίτη Παντελή για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος του με την επωνυμία «Σαρωνικός» τοποθεσίας Σουβάλας
Αίγινας.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 573/02-04-2015) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων
ετών.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 371/23-03-2015) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος της με την επωνυμία «Παναγίτσα» τοποθεσίας Λιμένα
Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 629/06-04-2015) του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυστικοπαραγωγών Αίγινας για
παραχώρηση χώρου στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας για λιανική πώληση
προϊόντων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 269/24-2-2015) της
Βιοτεχνίας Ξηρών Καρπών «Αίγινα» για παραχώρηση στεγασμένου
χώρου στο Λιμάνι της Αίγινας.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2424/13-10-2014) του
Ναυτικού Ομίλου Πορτών για παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση
μικρού οικίσκου.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 836/4-5-2015) του
Συνδέσμου Ε & Σ Ναυτικών Αίγινας «Ο Άγιος Νικόλαος» για
παραχώρηση χώρου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Λιμένα Αίγινας για
τοποθέτηση μνημείου.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 851/8-5-2015) της
εταιρείας Aigina Fuel Advantage Ι.Κ.Ε. για παραχώρηση χώρου στην
Πέρδικα Αίγινας για τοποθέτηση ενημερωτικού περιπτέρου.
11. Πετρέλευση μικρών και άλλων σκαφών στο λιμάνι Αίγινας από
βυτιοφόρα οχήματα.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως διακανονισμού (με αρ. πρωτ. 574/2-4-
2015) οφειλομένων τελών επιβατών και προσορμίσεων, της εταιρείας
«Άιλαντ Βακέισονς Ν.Ε.».
13. Έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λιμενικών
τελών μηνός Αυγούστου 2014 του Ε/Γ-Τ/Ρ «Κασσάνδρα» Ν.Π. 9818.
14. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε.
του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών για το διάστημα από 1-09-
2013 έως και 31-3-2014.
15. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών από 1-12-2013
έως και 31-12-2014.
16. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015
του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
17. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του ∆ημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Αίγινας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ