Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε έκτακτη, κατεπείγουσα,
ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση το Σάββατο 13 Ιουνίου του έτους 2015 και ώρα
10:00 π.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη
απόφασης του ακόλουθου τακτικού θέματος:

1. Καθορισμός ειδικοτήτων και διάρκειας πρόσληψης έκτακτου
προσωπικού, που θα προσληφθεί στο ∆.Λ.Τ. Αίγινας για το έτος 2015.
Καλείται Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, διότι τυχόν καθυστέρηση λήψης
απόφασης, θα αποβεί εις βάρος ζωτικών συμφερόντων του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ