ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου του έτους 2016 και ώρα 18.00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου του έτους 2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2278/25-11-2015) του κ. Μαλτέζου Σώζου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της νότιας και δυτικής πρόσοψης του καταστήματος του με την επωνυμία «Καφέ Λιοτρίβι» στην παραλία της Πέρδικας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2500/15-12-2015) της κας Πιτυροπούλου Ευριδίκης που αφορά: α) αίτηση διακανονισμού οφειλών 2015, β) παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα» τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, γ) παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα» τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/16 έως και 15/9/16 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2344/30-11-2015) της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. για παραχώρηση χώρου προσωρινής εναπόθεσης τεχνιτών ογκολίθων, στην χερσαία ζώνη τοποθεσίας Λεόντι Αίγινας καθώς και μείωση του μηνιαίου μισθώματος.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2280/25-11-2015) του κ. Λεούση Σπύρου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Νότος» τοποθεσίας Σουβάλας Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 232/27-01-2016) του
Σωματείου Αλιέων «Ο Σωτήρας» για παραχώρηση οικίσκου τοποθεσίας Παναγίτσα Αίγινας για στέγαση γραφείου.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 252/27-01-2016) της εταιρείας «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.» για παραχώρηση χώρου στο λιμάνι του Λεοντίου για την κατασκευή αντλιοστασίου.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2368/02-12-2015) της κας Τζιρτζιώτη Βασιλικής για διακανονισμό οφειλών έτους 2015.
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως διακανονισμού (με αρ. πρωτ. 260/29-01-2016) οφειλομένων τελών επιβατών, προσορμίσεων, ρεύματος και εκδοτηρίου Σουβάλας, της εταιρείας: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΙΝΣ Ν.Ε.».
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως διακανονισμού (με αρ. πρωτ. 2460/11-12-2015) οφειλομένων τελών επιβατών και προσορμίσεων έτους 2015 της εταιρείας: «ΥΔΡΑΙΚΗ Ν.Ε.».
Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2014 Δ.Λ.Τ. Αίγινας
Λήψη απόφασης επί 2ου λογαριασμού και πιστοποίηση προς πληρωμή της μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη για το έργο <Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μόλου στη Σκάλα Νήσου Αγκιστρίου>» ποσού πληρωμής 2.398,50€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για επιτροπή αποτελούμενη από ένα σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εντός του έτους 2016 εκτελεσθέντων έργων - εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41€ (Άρθρο 15 παρ.2 του Π.Δ. 171/1987)
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για επιτροπή αποτελούμενη από ένα σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εντός του έτους 2016 εκτελεσθέντων έργων - εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41€ (Άρθρο 15 παρ.2 του Π.Δ. 171/1987)
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για επιτροπή αποτελούμενη από ένα σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του και δύο υπαλλήλους του Δ.Λ.Τ. Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εντός του έτους 2016 εκτελεσθέντων έργων - εργασιών (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.Δ 28/80)

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους του Δ.Λ.Τ. Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους του Δ.Λ.Τ. Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών για επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους του Δ.Λ.Τ. Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών έργων – υπηρεσιών που θα εκτελεθούν εντός του έτους 2016 με ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ