Προσκλήσεις για κληρώσεις μελών Δ.Σ.

Προσκλήσεις για κληρώσεις μελών Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση:
1. Επιτροπής αποτελούμενης από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή, εντός του έτους 2016, εκτελεσθέντων έργων – εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987).
2. Επιτροπής αποτελούμενης από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή, εντός του έτους 2016, εκτελεσθέντων έργων – εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41 € (άρθρο 15 παρ 2 του Π.Δ. 171/1987).
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00π.μ. στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (οδός Λ. Δημοκρατίας 31) στο Γραφείο του Προέδρου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στις ανωτέρω επιτροπές.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Προϊσταμένη Ο.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία δύο υπαλλήλων.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας

Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης από τρεις υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών έργων – υπηρεσιών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2016 με ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
2. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
3. Τους υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:35π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Προϊσταμένη Ο.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία δύο υπαλλήλων.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας

Σκαλτσιώτης Α. Γεώργιος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση:
1. Επιτροπής αποτελούμενης από τρεις υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Επιτροπής αποτελούμενης από τρεις υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
1. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
2. Τους υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:20π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Προϊσταμένη Ο.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία δύο υπαλλήλων.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας

Σκαλτσιώτης Α. Γεώργιος

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης:
* από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εργασιών, εντός του έτους 2016 (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.Δ 28/80) και
* από δύο υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εργασιών, εντός του έτους 2016 (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.Δ 28/80)
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:10π.μ. στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (οδός Λ. Δημοκρατίας 31) στο Γραφείο του Προέδρου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Προϊσταμένη Ο.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία δύο υπαλλήλων.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας

Σκαλτσιώτης Γεώργιος