ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Δευτέρα 4 Απριλίου του έτους 2016 και ώρα 18.30 μ.μ. στην
έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 916/31-03-2016) του κ.
Κώτση Γεώργιου για διακανονισμό οφειλών προηγούμενων ετών.

2. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2016
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2016

4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2016

5. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2016 του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αίγινας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ