ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την ∆ευτέρα 28 Μαρτίου του έτους 2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στην
έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 809/17-03-2016) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης που αφορά αίτηση διακανονισμού παλαιών
οφειλών.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 809/17-03-2016) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης που αφορά αναπροσαρμογή του ποσού του
ενοικίου για τα έτη 2014-2016.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 809/17-03-2016) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης που αφορά παραχώρηση χώρου έμπροσθεν
του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα»
τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 809/17-03-2016) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης που αφορά παραχώρηση χώρου έμπροσθεν
της εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο
κύμα» τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/16 έως
και 15/9/16 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 707/04-03-2016) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για διακανονισμό οφειλών.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 706/04-03-2016) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος της με την επωνυμία «Παναγίτσα» τοποθεσίας Λιμένα
Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 717/08-03-2016) της
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΓΛΥΦΑΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ για
παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον Λιμένα Σουβάλας για το Ε/Γ-
Ο/Γ ΟΣΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆.
8. Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι
εκατό πενήντα (150) τ.μ., για εποχιακή χρήση.
9. Λήψη απόφασης περί επέκτασης χερσαίας ζώνης λιμένα Αίγινας.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.∆.∆. ∆ημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Αίγινας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ