ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΟΣ: Τα αξιότιµα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου ίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06(ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια Συνεδρίαση την ∆ευτέρα 09 Σεπτεµβρίου του έτους 2013 και ώρα 18:00 µ.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων:


1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου (οκτάµηνης διάρκειας) – καθορισµός
ειδικοτήτων

2.Έγκριση της δαπάνης για την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση των υποστηρικτικών για
τη σύνταξη του ισολογισµού (απογραφή) έναρξης και των οικονοµικών
καταστάσεων χρήσης 2011 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής
µεθόδου

3.Αίτηµα φιλοξενίας σκαφών στο λιµάνι της Αίγινας, που συµµετέχουν
στο διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα Ariane’s cup

4.Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του ηλεκτρολογικού και
υδραυλικού εξοπλισµού εντός του χώρου λιµένος του ∆.Λ.Τ. Αίγινας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ