ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αίγινας προκηρύσσει µειοδοτικό διαγωνισµό για την
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση των οικονοµικών
καταστάσεων της απογραφής (ισολογισµός) έναρξης και του ισολογισµού χρήσης
2011, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π∆ 315/99).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενδεικτικές εργασίες για την σύνταξη του Ισολογισµού (Απογραφής) Έναρξης και
των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2011 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής
µεθόδου :
• Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και πρότυπων εντύπων για την καταγραφή και
αποτίµηση της περιουσίας του Ν.Π. για την σύνταξη της απογραφής έναρξης
σύµφωνα µε το Π.∆. 315/99, όπως ισχύει
• Σύνταξη του πίνακα της απογραφής έναρξης (σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα
παραδοθούν απο την επιτροπή απογραφής)
• Συνεργασία µε τους ορκωτούς λογιστές που θα επιλέξει το ∆.Σ. για τον έλεγχο της
απογραφής
• Ενηµέρωση των βιβλίων της γενικής λογιστικής στο µηχανογραφικό σύστηµα
οικονοµικής διαχείρισης του νοµικού µας προσώπου σε συνεργασία µε την εταιρεία
µηχανογράφησης
• Σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2011 του νοµικού µας προσώπου
• Συνεργασία µε τους ορκωτούς λογιστές που θα επιλέξει το ∆.Σ. για τον έλεγχο του
Ισολογισµού
Page 2
∆ικαίωµα συµµετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
• έχουν δικαίωµα άσκησης του λογιστικού επαγγέλµατος από το οικονοµικό
επιµελητήριο, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της αντίστοιχης άδειας
Ά τάξης από το οικονοµικό επιµελητήριο.
• δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας
• έχουν εµπειρία στην εφαρµογή της διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου σε ∆ήµους και
δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δεόντος αποδεδειγµένη (λόγω της
εφαρµογής Κλαδικού λογιστικού σχεδίου – Π.∆. 315/99- κι όχι του Ενιαίου Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις των ∆ήµων και του ιδιωτικού
τοµέα)
Χρονική διάρκεια παραλαβής προσφορών:
Ηλεκτρονικά στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση:
∆.Λ.Τ. Αίγινας, Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 31, Αίγινα Τ.Κ. 18010, µέχρι και τις 26
Σεπτεµβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ