Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Αίγινας έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,< Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (φεκ 28 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (φεκ 87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (φεκ 54 Α)
4.Την υπ.αρ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/102/15321/29-7-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ « Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέ (ΦΕΚ 280 Α) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση δύο (2 ) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στα Ν.Π.του Δήμου Αίγινας (σχετικό έγγραφο 34511/30-8-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών-Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5.Την υπ.αρ. 71/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Αίγινας
6.Την υπ.αρ.48847/40020/17-9-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής


7.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 766/24-5-2004 και τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 2620Β /23-12-2008
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ήτοι :
1. ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Διάρκεια σύμβασης
ΔΕ 1 2 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 8 μήνες
 
Ειδικά τυπικά προσόντα
α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα η απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευ-
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
β Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Β2

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών μέχρι 65 ετών
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια : Χρόνος Ανεργίας - Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας-ανήλικα τέκνα- γονέας η τέκνο μονογονεικής οικογένειας - βαθμός βασικού τίτλου σπουδών για την κατηγορία ΔΕ - εμπειρία :(για την κατηγορία ΔΕ λαμβάνεται υπόψη ενασχόληση σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης )
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (Λ. Δημοκρατίας 31, τ.κ. 18010) ,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών , που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσιοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης.

Για πληροφορίες να απευθύνονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας στο τηλέφωνο 22970 22272 .1,2,3
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν για την απόδειξη των προσόντων τους , των ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους τα απαιτούμενα σχετικά επικυρωμένα.
 Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες η εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού, εφόσον εκδίδονται .
 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου χρόνου θα γίνει στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας, στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αίγινας και ΚΕΠ Αίγινας συντασσόμενου κατά το άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας
υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στο ΑΣΕΠ ,μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους .
 

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο πενήντα ευρώ (50 ) € .
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Δ.Λ.Τ.Αίγινας
 Ιωάννης Κρεούζης