ΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Αίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06(ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης", προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια
συνεδρίαση την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου του έτους 2013 και ώρα 17:00 µ.µ. στην
έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεµάτων:
1. Ενηµέρωση, συζήτηση επί του αιτήµατος  της εταιρείας
«ECOSYNERGY» για εξέταση των οφειλοµένων για εργασίες που έχουν
πραγµατοποιηθεί στο λιµάνι της Σουβάλας κατά το παρελθόν για το
∆.Λ.Τ. Αίγινας.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος συµβασιούχων εποχικού και αορίστου
χρόνου για την καταβολή επιδόµατος παρελθόντων ετών και εκτέλεση
της υπ’ αριθµ. 69/2008 Ειρηνοδικείου Αίγινας.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης έργου παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών για την σύνταξη ισολογισµού (απογραφή)
έναρξης και των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2011 βάσει της
διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για την προµήθεια
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης.

5. Λήψη απόφασης για ανανέωση σύµβασης παροχής αντιρρυπαντικού
εξοπλισµού προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για Αίγινα και
Αγκίστρι.
6. Επανεξέταση Αιτήµατος της κ. Πιτυροπούλου Ευρυδίκης για ανανέωση
παραχώρησης χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων – τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων στο κρηπίδωµα – µείωση µισθώµατος
7. Επανεξέταση αιτήµατος της κ. Τζιρτζιώτη Βασιλικής για ανανέωση
παραχώρησης χώρου τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων – µείωση
µισθώµατος
8. Αίτηµα του κ. Μαλτέζου Σώζου για ανανέωση άδειας παραχώρησης
χώρου στην παραλία της Πέρδικας.
9. Αίτηµα της INTERDIVE µε εκπρόσωπο τον κ. Γκαζινάκη για
παραχώρηση χώρου αρµοδιότητας ∆.Λ.Τ. Αίγινας, µε σκοπό να
χρησιµοποιηθεί για δραστηριότητες καταδύσεων αναψυχής στο
Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου.
10. Αίτηµα του κ. Χατζίνα ∆ηµητρίου για παραχώρηση χώρου
αρµοδιότητας ∆.Λ.Τ. Αίγινας για επαγγελµατική χρήση.
11. Αίτηµα του κ. Πάλλη Αντώνη για παραχώρηση χώρου αρµοδιότητας
∆.Λ.Τ. Αίγινας για επαγγελµατική χρήση.
12. Αίτηµα Συµπλοιοκτησίας Λεµβούχων ο Παλαµήδης µε εκπρόσωπο τον
κ. Βασιλόπουλο ∆ηµήτρη για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων του
Πλοίου ΜΙΧΑΗΛ που θα πραγµατοποιεί από 1-11-2013 δροµολόγια της
Γραµµής Μέθανα – Αίγινα – Πειραιά.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση µονίµου
αγκυροβολίου - κεντρικής αλυσίδας στο Κεντρικό Λιµάνι Αίγινας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ