Πρόσκληση για συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης", προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση το Σάββατο 23 Νοεµβρίου του έτους 2013 και ώρα 10:00 π.µ. στην
έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 του ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

2. Έγκριση 2ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού 2013.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση προµήθειας – συντήρησης υποστήριξης λογισµικού για το ∆.Λ.Τ. Αίγινας.

4. Εισήγηση για τη λήψη απόφασης αναφορικά µε την έγκριση της δαπάνης – τη διάθεση πίστωσης και την έγκριση των όρων για τη σύναψη  προγραµµατικής σύµβασης µε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣεπ).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ