ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6- 2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την Τρίτη 15 Μαρτίου του έτους 2016 και ώρα 10.00 π.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων:

1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 5420/22-02-2016 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής ανασυγκρότησης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ